ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಿವಿಲ್ 406/2013 ಗೌ|| ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪು
Sl No. Link Date
1. 01.07.2013 01.07.2013 (ROP)
2. 05.07.2013 05.07.2013 (ROP)
3. 26.11.2013 26.11.2013 (ROP)
4. 04.08.2014 04.08.2014(ROP)
5. 08.10.2014 08.10.2014 (ROP)
6. 03.11.2014 03.11.2014(ROP)
7. 10.12.2014 10.12.2014(ROP)
8. 13.03.2015 13.03.2015(ROP)
9. 24.04.2015 24.04.2015(ROP)
10. 07.08.2015 07.08.2015(ROP)
11. 18.09.2015 18.09.2015(ROP)
12. 16.10.2015 16.10.2015(ROP)
13. 29.01.2016 29.01.2016(ROP)
14. 05.02.2016 Judgement 05.02.2016 Judgement
15. 14.03.2016 14.03.2016(ROP)
16. 04.04.2016 04.04.2016(ROP)
17. 06.05.2016 06.05.2016(ROP)
18. 20.09.2016 20.09.2016(ROP)
19. 03.10.2016 Judgement 03.10.2016 Judgement
20. 17.02.2017 17.02.2017 (ROP)
21. 12.04.2017 12.04.2017(ROP)
22. 02.05.2017 02.05.2017 (ROP)
23. 10.08.2017 10.08.2017 (ROP)
24. 16.08.2017 16.08.2017(ROP)
25. 22.08.2017 22.08.2017(ROP)
26. 15.09.2017 Judgement 15.09.2017 Judgement
27. 15.09.2017 15.09.2017 (ROP)
28. 10.10.2017 10.10.2017(ROP)
29. 31.10.2017 31.10.2017(ROP)
30. 12.12.2017 12.12.2017(ROP)
31. 21.02.2018 21.02.2018(ROP)
32. 27.03.2018 27.03.2018(ROP)
33. 08.05.2018 08.05.2018(ROP)
34. 01.08.2018 01.08.2018(ROP)
35. 02.08.2018 02.08.2018(ROP)
36. 08.08.2018 08.08.2018 (ROP)
37. 17.08.2018 17.08.2018 (ROP)
38. 24.08.2018 24.08.2018 (ROP)
39. 27.08.2018 27.08.2018 (ROP)
40. 29.08.2018 29.08.2018 (ROP)
41. 12.09.2018 12.09.2018 (ROP)
42. 20.09.2018 20.09.2018 (ROP)
43. 25.09.2018 Judgement 25.09.2018 Judgement
44. 25.09.2018 25.09.2018 (ROP)
45. 03.10.2018 03.10.2018 (ROP)
46. 31.10.2018 31.10.2018 (ROP)
47. 02.11.2018 02.11.2018 (ROP)

ಹಕ್ಕುಗಳು : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 19th AUG 2016

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -2013.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್