ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೬೩
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೬೩
ಬಂದಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿಯಮಗಳು ೧೯೭೪
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಕೈಪಿಡಿ೧೯೭೮

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ :ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್