ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವರ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೨೦೧೪-೧೫ ೨೧೧
೨೦೧೫-೧೬ ೧೩೭
೨೦೧೬-೧೭ ೨೦೦

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಠ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

ವರ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೨೦೧೪-೧೫ ೧೪೫
೨೦೧೫-೧೬ ೧೦೮
೨೦೧೬-೧೭ ೧೦೧

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ :ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್