ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್