ಜೈಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ವರ್ಷ
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಶಾಖೆಯ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು(ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು(ಇಲಾಖೆ ಆರ್.ಇ.ವಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ)
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಹೆಸರು
ಓ.ಎ.ಜೆ. ಕೋರಮಂಗಲ
ಗೋಷ್ವಾರೆ
ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್