ಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಲೊ

ಸಂಬಂದಿಕರನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪೇರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಲೊ ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಹೂಗಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲತಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಲೊ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ

(೧) ಪೆರೋಲ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪೆರೋಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣ ೬೦೦೦/- ರಿಂದ ರೂ ೧೦೦೦/-ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಜಮೀನುದಾರರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಮೀನುದಾರರು ಅಲಭ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂ ೩೦೦೦/- ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಬಂಧಪತ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(೨) ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ : ಸಜಾ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು. 'ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೫ ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಆಯಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವರದಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ.

ವರ್ಷ ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೨೦೧೩-೧೪ ೩೩೩
೨೦೧೪-೧೫ ೪೮೨
೨೦೧೫-೧೬ ೬೩೫
೨೦೧೬-೧೭ ೨೮೨

ಅವದಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ

ಜೀವಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೈದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೈದಿಗಳು ಅವಡಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಫಿಯು ಸೇರಿ ೨/೩ ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೈದಿಗಳ ವಿಚಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧೀಶರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅವಡಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
೨೦೦೨-೦೩ ೭೧
೨೦೦೩-೦೪ ೯೫
೨೦೦೪-೦೫ ೧೦೬
೨೦೦೫-೦೬ ೬೧ ( ೨೬.೦೧.೨೦೦೬ )
೨೦೦೬-೦೭ ೩೦೯ ( ೧೫.೦೮.೨೦೦೬ )
೨೦೧೨-೧೩ ೦೨
೨೦೧೪-೧೫ ೨೫೨
೨೦೧೫-೧೬ ೩೭೫ ( ೨೬.೧.೨೦೧೬ )
೨೮೪ ( ೧೫.೮.೨೦೧೬ )
೨೦೧೬-೧೭ ೧೪೪ ( ೨೬-೧-೨೦೧೭ )

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್