ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು

ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ:

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಂದಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಂದಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಸಾಲು ಸಿದ್ದದೋಷಿ ಬಂದಿಗಳು(ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ವಿಚಾರಣಾ ಬಂದಿಗಳ(ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ) ಒಬ್ಬ ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸರಾಸರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸರಾಸರಿ ಊಟದ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ
2017-18 4033 10931 243.06 55.54 88717.88
2018-19 4319 10104 217.58 68.59 101159.51
2019-20 4412 10441 230.15 75.30 111843.09

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್