ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ೨೦೧೬-೨೦೧೭ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ೦೧
ಜೈಲರ್ ೧೦
ಚೀಫ್ ವಾರ್ಡರ್ ೩೪
ಹೆಡ್ ವಾರ್ಡರ್ ೮೩
ಪ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ೦೧
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ೦೪
ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ೦೫
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ೦೬
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ೦೨
ಒಟ್ಟು ೧೪೬

ಹಿಂದಿನಪುಟ | ಮುಂದಿನಪುಟ

ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವರಿಂದ : ಇಲಾಖೆ ಕಾರಾಗೃಹ , ಇವರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿವಿಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ

ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: ೧೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪

© ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ -೨೦೧೩.

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್